Hướng dẫn Cân bằng thử hoạt động như thế nào?

https://www.youtube.com/watch?v=tps://www.youtube.com/playlist

Cổng vào quy trình báo cáo tài chính là thông tin về các giao dịch kinh doanh. Quy trình lập BCTC gồm 4 bước cơ bản: thu thập chứng từ (chứng từ), ghi chép thông tin kế toán (ghi chép), tổng hợp thông tin (tổng hợp), trình bày thông tin (trình bày): Số dư thử là gì?

Ở bước tổng hợp thông tin, sau khi các tài khoản liên quan từ các sổ nhập chính được đảo ngược trên sổ cái, kế toán sẽ tổng hợp số liệu và trình bày thông tin trên bảng. Số dư thử là cơ sở để kế toán lập và trình bày báo cáo tài chính (BCTC).

Bạn đang xem: Cân dùng thử là gì?

Phạm vi bài học tiếp theo sẽ tập trung vào quy trình thử số dư cho kế toán lập báo cáo tài chính (BCTC).

TÔI. nhắm mục tiêu

Số dư thử nghiệm – Lập báo cáo tài chính từ số dư thử nghiệm

II. Nội dung

1. Số dư dùng thử

Số dư thử là danh sách một nhóm tài khoản trên sổ cái, được trình bày dưới dạng hai cột, ghi nợ và ghi có.

Cân bằng thử hoạt động như thế nào?

Thủ tục chuẩn bị cân thử:

Cân bằng thử hoạt động như thế nào?

Bước 1: Thu thập các tài khoản sổ cái (thu thập tài khoản sổ cái)

Bước 2: Cân đối các tài khoản trên sổ cái (cân đối tài khoản sổ cái)

Khi cân đối tài khoản sẽ xảy ra các trường hợp sau:

Tổng Nợ = Tổng Có: Không điều chỉnh Tổng Nợ> Tổng Có: Tính với Tổng Số dư Nợ Có> Tổng Nợ: Tính theo Số dư Có

Ví dụ:

Cân bằng thử hoạt động như thế nào?

Tài khoản trên có số dư nợ là $ 2.000.

Xem thêm: Laptop Thinkpad là gì? Một số mẫu phổ biến 2021 Một số mẫu phổ biến 2021

Số dư Nợ kỳ này được chuyển sang kỳ sau làm số dư đầu kỳ (số dư b / d = số dư đầu kỳ)

Đối với các tài khoản có số dư cuối kỳ bên Có thì ghi ngược lại.

Bước 3: Thu thập Tín dụng (thu tín dụng)

Bước 4: Giải quyết tình trạng mất cân đối giữa nợ và tín dụng (Kiểm tra độ chính xác của hồ sơ kế toán nhập kép)

Số dư thử nghiệm có thể được sử dụng để kiểm tra tính chính xác của việc xác định các giao dịch kế toán. Nếu có sự chênh lệch giữa ghi nợ và ghi có thì sẽ có sai sót trong việc ghi nhận các tài khoản, tuy nhiên, số dư thử không có các sai sót sau:

Cân bằng thử hoạt động như thế nào?

Sửa lỗi trong số dư dùng thử:

Mở tài khoản tạm thời (tài khoản tạm ngưng) để ghi nhận các khoản mất cân đối Kế toán sẽ kiểm tra các sai sót

Ví dụ:

Khoản thanh toán 1.234 đô la cho hóa đơn điện thoại đã được nhập chính xác vào sổ tiền mặt nhưng đã được ghi nợ vào tài khoản điện thoại là 1.243 đô la.

Lỗi:

Dr. Điện thoại A / C 1.243

Hồ sơ thương mại. Tiền mặt 1.234

Hồ sơ thương mại. hồi hộp a / c 9

Vá lỗi:

Dr. hồi hộp a / c 9

Hồ sơ thương mại. Điện thoại a / c 9

2. Lập báo cáo tài chính từ số dư thử nghiệm (lập báo cáo tài chính từ số dư thử nghiệm)

một. báo cáo lãi hoặc lỗ

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Là một báo cáo tài chính hợp nhất thể hiện khả năng sinh lời và tình trạng hoạt động kinh doanh hiện tại của tổ chức.

Lập Báo cáo Thu nhập (SPL) từ Số dư Thử nghiệm:

Kế toán sử dụng tài khoản Xác định Kết quả Kinh doanh (P / L a / c hoặc SPL) để tổng hợp các tài khoản liên quan đến thu nhập (thu nhập) và chi phí (chi phí).

Cân bằng thử hoạt động như thế nào?

Các tài khoản liên quan đến thu nhập và chi phí được kết chuyển đồng thời vào tài khoản Xác định kết quả kinh doanh cuối kỳ.

Tài khoản thu nhập và chi phí không có số dư cuối cùng

– Ví dụ:

B. Báo cáo tình hình tài chính / bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán: báo cáo tài chính tại một thời điểm cụ thể và bản tóm tắt ngắn gọn về những gì công ty sở hữu (tài sản) và những gì công ty nợ (tài khoản) về các khoản nợ – nợ phải trả) tại một thời điểm cụ thể

– Lập Bảng cân đối kế toán (BS) từ Cân đối thử:

Kế toán đối chiếu số dư tài khoản liên quan đến tài sản và nợ phải trả theo hai cột ghi Nợ và ghi có trong bảng cân đối thử nghiệm của các tài khoản có ảnh hưởng đến nguồn vốn: “Rút ra” (đồ thị) và “Xác định kết quả kinh doanh” (SPL) Kế toán chuyển kết quả vào tài khoản vốn Như sau:

Cổng vào quy trình báo cáo tài chính là thông tin về các giao dịch kinh doanh. Quy trình lập BCTC gồm 4 bước cơ bản: thu thập chứng từ (chứng từ), ghi chép thông tin kế toán (ghi chép), tổng hợp thông tin (tổng hợp), trình bày thông tin (trình bày): Số dư thử là gì?

Ở bước tổng hợp thông tin, sau khi các tài khoản liên quan từ các sổ nhập chính được đảo ngược trên sổ cái, kế toán sẽ tổng hợp số liệu và trình bày thông tin trên bảng. Số dư thử là cơ sở để kế toán lập và trình bày báo cáo tài chính (BCTC).

Bạn đang xem: Cân dùng thử là gì?

Phạm vi bài học tiếp theo sẽ tập trung vào quy trình thử số dư cho kế toán lập báo cáo tài chính (BCTC).

TÔI. nhắm mục tiêu

Số dư thử nghiệm – Lập báo cáo tài chính từ số dư thử nghiệm

II. Nội dung

1. Số dư dùng thử

Số dư thử là danh sách một nhóm tài khoản trên sổ cái, được trình bày dưới dạng hai cột, ghi nợ và ghi có.

Cân bằng thử hoạt động như thế nào?

Thủ tục chuẩn bị cân thử:

Cân bằng thử hoạt động như thế nào?

Bước 1: Thu thập các tài khoản sổ cái (thu thập tài khoản sổ cái)

Bước 2: Cân đối các tài khoản trên sổ cái (cân đối tài khoản sổ cái)

Khi cân đối tài khoản sẽ xảy ra các trường hợp sau:

Tổng Nợ = Tổng Có: Không điều chỉnh Tổng Nợ> Tổng Có: Tính với Tổng Số dư Nợ Có> Tổng Nợ: Tính theo Số dư Có

Ví dụ:

Cân bằng thử hoạt động như thế nào?

Tài khoản trên có số dư nợ là $ 2.000.

Xem thêm: Âm Dương là gì, ý nghĩa sâu xa của các biểu tượng Âm, phụ lục tài liệu

Số dư Nợ kỳ này được chuyển sang kỳ sau làm số dư đầu kỳ (số dư b / d = số dư đầu kỳ)

Đối với các tài khoản có số dư cuối kỳ bên Có thì ghi ngược lại.

Bước 3: Thu thập Tín dụng (thu tín dụng)

Bước 4: Giải quyết tình trạng mất cân đối giữa nợ và tín dụng (Kiểm tra độ chính xác của hồ sơ kế toán nhập kép)

Số dư thử nghiệm có thể được sử dụng để kiểm tra tính chính xác của việc xác định các giao dịch kế toán. Nếu có sự chênh lệch giữa ghi nợ và ghi có thì sẽ có sai sót trong việc ghi nhận các tài khoản, tuy nhiên, số dư thử không có các sai sót sau:

Cân bằng thử hoạt động như thế nào?

Sửa lỗi trong số dư dùng thử:

Mở tài khoản tạm thời (tài khoản tạm ngưng) để ghi nhận các khoản mất cân đối Kế toán sẽ kiểm tra các sai sót

Ví dụ:

Khoản thanh toán 1.234 đô la cho hóa đơn điện thoại đã được nhập chính xác vào sổ tiền mặt nhưng đã được ghi nợ vào tài khoản điện thoại là 1.243 đô la.

Lỗi:

Dr. Điện thoại A / C 1.243

Hồ sơ thương mại. Tiền mặt 1.234

Hồ sơ thương mại. hồi hộp a / c 9

Vá lỗi:

Dr. hồi hộp a / c 9

Hồ sơ thương mại. Điện thoại a / c 9

2. Lập báo cáo tài chính từ số dư thử nghiệm (lập báo cáo tài chính từ số dư thử nghiệm)

một. báo cáo lãi hoặc lỗ

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Là một báo cáo tài chính hợp nhất thể hiện khả năng sinh lời và tình trạng hoạt động kinh doanh hiện tại của tổ chức.

Lập Báo cáo Thu nhập (SPL) từ Số dư Thử nghiệm:

Kế toán sử dụng tài khoản Xác định Kết quả Kinh doanh (P / L a / c hoặc SPL) để tổng hợp các tài khoản liên quan đến thu nhập (thu nhập) và chi phí (chi phí).

Cân bằng thử hoạt động như thế nào?

Các tài khoản liên quan đến thu nhập và chi phí được kết chuyển đồng thời vào tài khoản Xác định kết quả kinh doanh cuối kỳ.

Tài khoản thu nhập và chi phí không có số dư cuối cùng

– Ví dụ:

B. Báo cáo tình hình tài chính / bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán: báo cáo tài chính tại một thời điểm cụ thể và bản tóm tắt ngắn gọn về những gì công ty sở hữu (tài sản) và những gì công ty nợ (tài khoản) về các khoản nợ – nợ phải trả) tại một thời điểm cụ thể

– Lập Bảng cân đối kế toán (BS) từ Cân đối thử:

Kế toán đối chiếu số dư tài khoản liên quan đến tài sản và nợ phải trả theo hai cột ghi Nợ và ghi có trong bảng cân đối thử nghiệm của các tài khoản có ảnh hưởng đến nguồn vốn: “Rút ra” (đồ thị) và “Xác định kết quả kinh doanh” (SPL) Kế toán chuyển kết quả vào tài khoản vốn Như sau:

Bài viết được chia sẻ bởi dedang.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.